Trường MG Tuổi Thơ tiêp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trường MG Tuổi Thơ tiêp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện công văn Số  175/GDĐT  ngày  28/5/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chông dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Công văn số 1589/SGDĐT-GDTrH ngày 27/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo vê việc tiêp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;