CB, GV TRƯỜNG MG TUỔI THƠ THAM GIA HỌC CHÍNH TRỊ HÈ

NĂM 2021

CB, GV TRƯỜNG MG TUỔI THƠ THAM GIA HỌC CHÍNH TRỊ HÈ

NĂM 2021

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, do tình hình dịch bênh có những diễn biến rất phức tạp. CB, GV trường MG Tuổi Thơ tham gia học chính trị hè năm 2021 vào lúc 8h30 ngày 23/8/2021 theo hình thức trực tuyến, đảm bảo thực hiện 5k.